[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]
[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]
[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]
[/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide][/db_pb_slide]

STATUT STOWARZYSZENIA
YACHT CLUB „ZEFIR -DRAKKAR”


(wersja PDF do pobrania)

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE YACHT CLUB „ZEFIR DRAKKAR„ – zwane dalej Stowarzyszeniem

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych I nie może by przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Jastrząb, ul. Wojska Polskiego 71, gm. Poraj

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej bandery, proporca, odznaki i emblematu zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci podłużnej z napisem: STOWARZYSZENIE YACHT CLUB „ZEFIR-DRAKKAR” oraz pieczęci imiennych aktualnych członków Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. tworzenie możliwości uprawiania sportu, turystyki żeglarskiej i rekreacji,
b. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
c. krzewienie szerokiej wiedzy dotyczącej sportów wodnych,
d. popularyzacja żeglarstwa w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży,
e. prowadzenie działalności wychowawczej w duchu przestrzegania etyki żeglarskiej,
f. działanie na rzecz integracji środowiska żeglarskiego.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności statutowej określają Regulaminy Stowarzyszenia.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i spotkań informacyjnych w zakresie dyscyplin wodnych,
2. organizowanie, propagowanie i prowadzenie amatorskiej i zawodowej działalności sportowej w zakresie dyscyplin sportowych motorowodnych, żeglarskich, a także działalności rekreacyjnej w powyższym zakresie,
3. organizowanie regat, rejsów i wycieczek oraz imprez wodnych w różnych dyscyplinach wewnątrz Stowarzyszenia oraz uczestniczenie w zawodach i imprezach wodnych krajowych i zagranicznych,
4. rozwijanie i popularyzowanie problematyki wodnej i morskiej, organizowanie wystaw, wygłaszanie pogadanek i referatów,
5. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami mającymi podobne cele działania na terenie kraju i za granicą,
6. uczestnictwo w działaniach zmierzających do umocnienia i popularyzacji żeglarstwa.
7. uczestnictwo w nieodpłatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze określonym uchwałą Zarządu, nie mniejszym niż 20 godzin rocznie, z czego co najmniej 50% przed otwarciem sezonu żeglarskiego

§ 8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków.
2. Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie spraw osobom trzecim.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której uzyskane środki przeznacza się na realizację celów statutowych.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą opisaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKO – 2007):
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – 25.12.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających – 30.11.Z
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych – 30.12.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20.Z
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – 42.91.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – 43.11.Z Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z Tynkowanie – 43.31.Z
Zakładanie stolarki budowlanej – 43.32.Z
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – 43.33.Z Malowanie i szklenie – 43.34.Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 43.91.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – 46.42.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – 46.49.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ­47.19.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.64.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ­47.91.Z
Transport morski i przybrzeżny pasażerski – 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny towarów – 50.20.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski – 50.30.Z Transport wodny śródlądowy towarów – 50.40.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport morski – 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy – 52.22.B Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe ­55.30.Z
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B Przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z Wydawanie książek – 58.11.Z
Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z Działalność portali internetowych – 63.12.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – 77.34.Z
Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z
Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ­94.99.Z
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 95.29.Z

5. Pozyskane przez Stowarzyszenie środki z innych źródeł niż wskazane w ust.3 przeznacza się wyłącznie na realizację zadań statutowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków juniorów,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.

§ 10
1. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski albo cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzysta w pełni z praw obywatelskich,
c) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklaruje chęć ich realizacji,
d) złożył deklarację członkowską,
e) wpłacił opłatę wpisową ustaloną przez Zarząd, zatwierdzoną na walnym Zebraniu
f) wpłacił składkę członkowską określoną uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
b) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz oceny ich działalności,
c) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
d) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz po uprzednim wyborze przez Walne Zebranie Członków lub upoważnieniu przez Zarząd Stowarzyszenia,
e) korzystania ze sprzętu pływającego, urządzeń klubowych, przystani i obiektów klubowych stosownie do regulaminów,
f) korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia,
g) używania odznak, emblematów i proporca.
2. Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
c) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,
d) przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety żeglarskiej,
e) należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe oraz ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody,
f) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i żeglarstwa polskiego,
g) uczestnictwo w nieodpłatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze określonym w § 7 pkt. 7.,
h) Przepracowanie w/w godzin można zastąpić wpłatą na rzecz Stowarzyszenia w kwocie określoną uchwałą Zarządu (ilości godzin x stawka roboczogodziny).

§ 13
1. Członkiem juniorem może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania w Polsce oraz cudzoziemiec nie mający zamieszkania w Polsce, który ukończył 12 lat, a nie przekroczył 18 roku życia oraz:
a) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
b) deklaruje chęć ich realizacji,
c) złożył deklarację członkowską
d) złożył zgodę rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku małoletnich poniżej lat 16,

2. Przyjęcie na członka juniora dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, a w przypadku osób małoletnich poniżej lat 16 na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, kierując się dobrem Stowarzyszenia.
3. Członkowie juniorzy zwolnieni są z obowiązku regulowania składek członkowskich.
4. Członkowie juniorzy mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, przy zastrzeżeniu: – w wieku od 16 do 18 lat – posiadają prawo wyborcze – w wieku poniżej 16 lat – nie posiadają prawa udziału w głosowaniach oraz nie korzystają z prawa wyborczego,
b) korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub Zarząd Stowarzyszenia,
c) reprezentowania Stowarzyszenia w imprezach sportowych i turystycznych po upoważnieniu przez Zarząd Stowarzyszenia,
d) używania odznak, emblematów i proporca klubowego.

5. Członkowie juniorzy są obowiązani do:
a. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
c. podnoszenia umiejętności żeglarskich,
d. przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety żeglarskiej,
e. należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty Stowarzyszenia,
f. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i żeglarstwa polskiego
g. uczestnictwo w nieodpłatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze określonym w § 7 pkt. 7,
h. przepracowanie w/w godzin można zastąpić wpłatą na rzecz Stowarzyszenia w kwocie określoną uchwałą Zarządu (ilości godzin x stawka roboczogodziny).

§ 14
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie na członka wspierającego, na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Stowarzyszeniu, dokonuje zarząd – kierując się dobrem Stowarzyszenia.
3. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b. uzyskania informacji o wydatkowaniu środków finansowych lub świadczeń rzeczowych przekazanych przez siebie na rzecz Stowarzyszenia,
c. korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest obowiązany do:
a) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub rozwoju żeglarstwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) korzystania z innych uprawnień określonych przez regulaminy lub Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje uchwałą Zarządu poprzez:
a) wystąpienie – zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie,
b) wykreślenie – w związku z nie opłacaniem składek członkowskich lub innych należności na rzecz Stowarzyszenia przez okres jednego roku; w przypadku członka wspierającego – w związku z zaprzestaniem aktywności na rzecz Stowarzyszenia, nie wywiązywaniem się z deklarowanych świadczeń lub nie przestrzeganiem ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji lub zawartej umowie,
c) wykluczenie w przypadku popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, lub za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje także w przypadku:
a) śmierci członka,
b) rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać tymczasowo zawieszone, na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu członkowi służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania członka – poprzez złożenie pisemnego wniosku do Zarządu.
5. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 17
1. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia członek może być wyróżniony:
a) pisemnym podziękowaniem,
b) pochwałą,
c) dyplomem uznania,
d) nagrodą rzeczową.
2. W stosunku do członków nieprzestrzegających Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia Zarząd może zastosować następujące kary:
a) ustne upomnienie,
b) pisemną naganę,
c) pozbawienie członkostwa.
3. Od nałożonych kar przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania członka – poprzez złożenie pisemnego wniosku do Zarządu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 18
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodnicząc ego zebrania

§ 19
Walne zabranie członków stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym nie później niż do 15 maja.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
4. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
5. Drugi termin wyznaczany jest po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
7. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20
Zebranie zwyczajne Stowarzyszenia
1. Zebranie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia zwoływane jest, co najmniej raz w roku nie później niż 30 dni po zakończeniu sezonu żeglarskiego
2. Porządek zebrania członków Stowarzyszenia ustala Zarząd.
3. O terminie i porządku obrad zebrania członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem zebrania.

§ 21
Zebranie Nadzwyczajne Stowarzyszenia
1. Zebranie Nadzwyczajne Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie na mocy uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 2/5 Członków Stowarzyszenia – nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.
2. Zebranie Nadzwyczajne odbywa się na zasadach określonych w § 19

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zatwierdzanie preliminarza kosztów i sprawozdań finansowych oraz udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia, w tym ustępującym,
b) ustalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz wytycznych Stowarzyszenia,
c) wybór władz Stowarzyszenia na 4-letnią kadencję, przez jawne zgłoszenia kandydatów oraz w trybie głosowania uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie odwołań Członków stowarzyszenia od uchwał zarządu o wykreśleniu lub wydaleniu członka Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o wykreśleniu albo wykluczeniu członka Stowarzyszenia,
e) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
g) decydowanie w innych sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,
h) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji
k) zatwierdzanie opłat wpisowych nowych Członków ustalonych przez Zarząd
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Komandora lub innego Członka Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 23
Zarząd
1. Zarząd składa się z nie mniej niż 5 członków, w tym: Komandora, Wicekomandora, Sekretarza i Skarbnika.
2. Komandor kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wicekomandor.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Każdy członek Zarządu może zrezygnować z wykonywanej funkcji przekazując Zarządowi pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się z powierzonej funkcji.
5. Członkowie Zarządu pełnią funkcje nieodpłatnie.

§ 24
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą uprawnienia niezastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
e) przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
f) przygotowanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia uchwał, regulaminów, programu pracy oraz budżetu,
g) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
h) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia i utrzymywanie go w aktualnym stanie,
i) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków,
j) nagradzanie członków,
k) stosowanie kar,
l) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
m) rozstrzyganie sporów zaistniałych pomiędzy członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu
n) ustalanie wysokości opłaty wpisowej nowych członków, i przedstawienie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie
o) rozpatrywanie podań o umorzenie składki członkowskiej za dany rok, lub o tymczasowe zawieszenie członkostwa w Klubie
p) ustalanie cennika obowiązującego na terenie stowarzyszenia

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Komandor lub upoważniony Członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 25
1. Członek Zarządu może być odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie na wniosek członka Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu nie posiadają uprawnień do składania wniosków w sprawie odwołania członka Zarządu.

3. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające na pierwszym jego zebraniu.

§ 26
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu, niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym i składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Podział funkcji w Komisji Rewizyjnej dokonywany jest na jej pierwszym posiedzeniu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa.
1.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli, co najmniej raz na pół roku działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2. żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3. udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,
5. występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na Walnym Zebraniu,

6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie i zbiera się, co najmniej raz na pół roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje glos Przewodniczącego Komisji.

§ 29
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia
2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub członka Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu nie posiadają uprawnień do składania wniosków w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
3. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające na pierwszym jego Zebraniu.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości (własne i użyczone), ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest z:
a) opłaty wpisowej,
b) składek członkowskich,
c) innych opłat ustanowionych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
d) darowizn,
e) wpływów z działalności statutowej i majątku Stowarzyszenia,
f) przychodów z działalności gospodarczej,
g) innych wpływów.
§ 31
1. Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Rokiem rozrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
3. Zaciąganie zobowiązań zabezpieczonych nieruchomością własną Stowarzyszenia wymaga zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 32
1. Dla ważności pism i dokumentów wiążących Stowarzyszenie pod względem finansowym i prawnym wymagane są dwa podpisy Komandora lub Członka Zarządu oraz Skarbnika Stowarzyszenia.
2. Dla ważności pism i dokumentów innych niż finansowe, nakładających na Stowarzyszenia zobowiązania, wymagane są łącznie dwa podpisy członków zarządu
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca maja każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzanie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 33
1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34
W sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia nieujętych w niniejszym statucie, decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
1. Statut niniejszy obowiązuje członków Stowarzyszenia z dniem wydania postanowienia przez organ rejestrowy.

Zakończenie sezonu

W sobotę 28 października zakończenie sezonu żeglarskiego 2017 organizowane przez SYC Zefir-Drakkar. Serdecznie zapraszamy klubowiczów, sympatyków i sponsorów SYC Zefir-Drakkar. Zaczynamy o dziesiątej. Tradycyjnie odbędą się regaty w klasach OPTIMIST i LASER. Możliwe...

PÓŁKOLONIE Y.C. ZEFIR – DRAKKAR

Liczba dzieci: grupa początkująca 10, grupa regatowa ok.10 Cel: Nauka podstaw żeglarstwa, zapoznanie z jachtem Optymist, Zajęcia codziennie od 8.30 do 15 Prosimy o szczególowe zapoznanie się z załącznikiem. Pełna informacja dot. półkolonii

V Regaty KACPER SAILOR 23-25 czerwca 2017, Poraj-Jastrząb

V Regaty KACPER SAILOR 23-25 czerwca 2017, Poraj-Jastrząb

Z okazji małego jubileuszu, aura postanowiła zrobić wszystkim miłą niespodziankę i wyłamać się z tradycji deszczowo-burzowej. Przy pięknej, słonecznej pogodzie i wietrze o wystarczającej sile w dniach 24 i 25 czerwca na Zalewie Porajskim przeprowadzono V...

Napisz do nas

Stowarzyszenie
Yacht Club Zefir-Drakkar

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2529.0431765654453!2d19.20571231573906!3d50.66345887950529!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4717339a6463adff%3A0x7e6cf64ab110c323!2sWojska+Polskiego+71%2C+42-360+Jastrz%C4%85b!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1494412919002" width="100%" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>